Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:25  |  24/10/2020

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de Montmeló i els seus ens adscrits

 

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC en format pdf.

 

Accedir a la informació

 

Data de publicació Nom Document
1/1/2020 01. Impost sobre béns inmobles 01-ibi-30042020.pdf (306,67 KB)Ordenança fiscal número 1 (modificada)
1/1/2020 02. Impost sobre activitats econòmiques 02-iae.pdf (265,08 KB)Ordenança fiscal núm. 2
1/1/2020 03. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 03-ivtm.pdf (228,38 KB)Ordenança fiscal núm. 3
1/1/2020 04. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 04-ivtnu.pdf (324,78 KB)Ordenança fiscal núm. 4
1/1/2020 05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 05-ico.pdf (224,13 KB)Ordenança fiscal núm. 5
1/1/2020 06. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials 06-contrespecials.pdf (162,1 KB)Ordenança fiscal núm. 6
1/1/2020 07. Taxa per expedició de documents administratius 07-documents.pdf (187,4 KB)Ordenança fiscal núm. 7
1/1/2020 08. Taxa per la utilització de l'escut del municipi 08-escutmunicipal.pdf (121,95 KB)Ordenança fiscal núm. 8
1/1/2020 09. Taxa per la llicència d’autotaxi 09-autotaxi.pdf (102,71 KB)Ordenança fiscal núm. 9
1/1/2020 10. Taxa per llicències urbanístiques 10-llicurbanistiques.pdf (184,1 KB)Ordenança fiscal núm. 10
1/1/2020 11. Taxa per la prestació serveis d'intervenció admin. en l'act. dels ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable... 11-activitats.pdf (215,08 KB)Ordenança fiscal núm. 11
1/1/2020 12. Taxa de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 12-cementiri.pdf (141,93 KB)Ordenança fiscal núm. 12
1/1/2020 13. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 13-escombraries.pdf (273,07 KB)Ordenança fiscal núm. 13
1/1/2020 14. Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 14-retiradavehicles.pdf (92,39 KB)Ordenança fiscal núm. 14
1/1/2020 15. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 15-serveisespecials.pdf (143,35 KB)Ordenança fiscal núm. 15
1/1/2020 16. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 16-quioscos.pdf (138,8 KB)Ordenança fiscal núm. 16
1/1/2020 17. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 17-sondatgesrases.pdf (139,9 KB)Ordenança fiscal núm. 17
1/1/2020 18. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 18-matconstruccio.pdf (129,7 KB)Ordenança fiscal núm. 18
1/1/2020 19. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 19-taulescadires.pdf (142,12 KB)Ordenança fiscal núm. 19
1/1/2020 20. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 20-paradesmercat.pdf (170,12 KB)Ordenança fiscal núm. 20
1/1/2020 21. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 21-entradavehicles.pdf (152,11 KB)Ordenança fiscal núm. 21
1/1/2020 22. Taxa pel subministrament d‘aigua 22-aigua.pdf (187,39 KB)Ordenança fiscal núm. 22
1/1/2020 23. Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 23-empreses-submin.pdf (173,02 KB)Ordenança fiscal núm. 23
1/1/2020 24. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local 24-anuncis.pdf (143,06 KB)Ordenança fiscal núm. 24
1/1/2020 25. Taxa per la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en establiments municipals i utilització d’edificis municipals 25-taxa-activitats-ludiques-edificis-municipals-ok.pdf (230,85 KB)Ordenança fiscal núm. 25
1/1/2020 26. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament 26-ensenyament-30062020.pdf (204,89 KB)Ordenança Fiscal número 26
1/1/2020 27. Taxa per la prestació de serveis d'esports i joventut 27-esports-juventut-30042020.pdf (201,39 KB)Ordenança fiscal número 27 (modificada)
1/1/2020 28. Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 28-publicitat.pdf (182,83 KB)Ordenança fiscal núm. 28
1/1/2020 29. Taxa per la prestació del servei de residència per a gent gran a la Residència Can Dotras 29-residencia-can-dotras.pdf (136,1 KB)Ordenança fiscal núm. 29
1/1/2020 30. Taxa pels serveis de salut pública 30-salut-publica.pdf (79,21 KB)Ordenança fiscal núm. 30
1/1/2020 31. Taxa pel servei de clavegueram 31-clavegueram.pdf (245,8 KB)Ordenança fiscal núm. 31
1/1/2020 32. Taxa per a l'ocupació dels espais publicitaris situats a les instal·lacions esportives municipals 32-espais-publicitaris-inst-esports.pdf (130,04 KB)Ordenança fiscal núm. 32
1/1/2008 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals ord-general.pdf (109,87 KB)Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Butlletí ­ digital

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA