Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:02  |  14/12/2018

Data i hora oficial

El temps

Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

 • Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

  Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

 • Gossos considerats potencialment perillosos

  Gossos considerats potencialment perillosos

5/5/2015

Què és un gos considerat potencialment perillós?

Tenen la consideració de gos potencialment perillós, segons la Llei 10/1999 de 30 de juliol, i la Llei 50/1999 de 23 de desembre,  els que presenten una o més d’una de les circumstàncies següents:

 

 • a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o als seus encreuaments: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire Americà, Rottweiler, Dog argentí, Fila Brasileiro, Tosa Japonès, Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog de Bordeus, Mastí Napolità i Presa Canari.
 • d) Els gossos que presentin totes o la majoria de les característiques que es detallen a continuació:
 • a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • b) Marcat caràcter i gran valor.
 • c) Pèl curt.
 • d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
 • e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran; galtes musculoses i bombades;  mandíbules grans i fortes i boca robusta, ampla i profunda.
 • f) Coll ample, musculós i curt.

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Excepte que es tracti de gossos pigall o de gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en procés d’ instrucció per adquirir aquesta condició.

Tot aquest llistat de races i tipus de gossos són considerats potencialment perillosos perquè són animals que degut a la seva morfologia tenen la capacitat de causar lesions o fins i tot la mort a persones o animals, no perquè siguin animals agressius. Així doncs, gossos  de raça  considerades potencialment perillosos són perfectament aptes per la pacífica convivència entre les persones i altres animals, sempre que se’ls hagi educat amb unes correctes pautes de comportament.

 

Si el meu gos compleix una o més de les circumstàncies anteriors què haig de fer?

Si el teu gos compleix una o més de les circumstàncies anteriors, necessitaràs la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, en cas de dubte podeu contactar amb l’ajuntament, amb el departament de Salut Pública.

 

Quines són les condicions per a obtenir la llicència?

Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi en el qual el gos resideix habitualment i en el qual ha d’estar censat. Tal i com indica el nom de la llicència, tota persona que condueixi per espais públic un gos considerat potencialment perillós l’ha de tenir. Les condicions que s’han de complir per a l’obtenció d’aquesta són les següents:

 • Ser major d’edat
 • Disposar d’un certificat negatiu d’antecedents penals que s’haurà de sol·licitar al Ministeri de Justícia a través de l’ajuntament.
 • Signar una declaració responsable conforme no han estat privats judicialment de la tinença d’animals perillosos ni han estat sancionats per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
 • Disposar d’un certificat de capacitat física i psíquica que haurà d’expedir un centre autoritzat.
 • Acreditar que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253€, on hi haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal, i que anualment s’haurà de renovar.
 • Acreditar que l’animal està microxipat.

 

Quina vigència i quin cost té?

Aquesta llicència té una durada de 5 anys, i anualment coincidint amb la renovació de la pòlissa d’assegurança, s’haurà de lliurar una còpia a l’ajuntament.

 

Per tal de conèixer les taxes per l’obtenció de la llicència, s’haurà de consultar l’Ordenança Fiscal número 30, fixada per l’any 2015 en 35€.

 

Haig de complir una normativa específica pel fet de tenir un gos considerat potencialment perillós?

 • La persona que passegi un gos d’aquestes característiques haurà de portar sempre a Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de portar sempre morrió i una corretja no extensible e inferior a 2 metres de llargada.
 • Les instal·lacions on resideixin els gossos considerats potencialment perillosos han de tenir les següents característiques:
 • Les parets i tanques han de ser suficientment altes i consistents, i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
 • Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’ha de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
 • El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

 

Si encara tens dubtes sobre els gossos considerats potencialment perillosos pots posar-te amb contacte amb el departament de Salut Pública de l’ajuntament.Data de modificació: 08/05/2015 16:58:37