Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:29  |  19/03/2019

Data i hora oficial

El temps

Oberta la convocatòria d’ajuts a l’habitatge 2014 per a persones aturades

 • Oficina Local d'Habitatge

  Oficina Local d'Habitatge

24/4/2014

S'ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per a la pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària per a l’any 2014 adreçada a persones en situació d’atur. El termini per a presentar les sol•licituds finalitza el 30 de setembre. Aquests ajuts, que concedeix la Generalitat de Catalunya, es poden tramitar a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Montmeló. La finalitat d’aquestes prestacions és prevenir situacions extremes de risc social motivades per la possible pèrdua de l’habitatge habitual com a conseqüència de les dificultats per pagar l’habitatge.

Els requisits per accedir als ajuts són els següents:

 • a) Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres es troben en situació d’atur i consten inscrits, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol•licitud, com a demandants d’ocupació al Servei Català d’Ocupació. Es considera que es reuneix aquest requisit encara que la persona aturada, durant aquest període, hagi estat donada d’alta a la Seguretat Social, un màxim de 45 dies en total.
 • b) Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la composen i de la zona on està ubicat l’habitatge. Taules IRSC aplicables a aquesta convocatòria: 

       1,5    1 membre    2 membres    3 membres    4 membres
       A       1.327,96     1.369,03         1.427,91       1.432,99

 • c) Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència que juntament amb l’ajut a percebre siguin iguals a l’import del lloguer o de la quota d’amortització hipotecària.
 • d) Ser titular d’un contracte de lloguer d’habitatge o d’un préstec hipotecari sobre l’habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent, entenent-se com a tal el que consta com a domicili en el padró municipal corresponent. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, de conformitat amb Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.
 • e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • f) Pagar el lloguer de l’habitatge o la quota hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • g) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 600 €
 • h) No pagar una quota mensual d’amortització hipotecària superior a 900 €
 • i) No tenir la persona sol•licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi
 • j) No tenir les persones arrendatàries parentiu per vincle de matrimoni o altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.
 • k)  No ser arrendatari o arrendatària d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els models dels impresos de les sol•licituds es poden obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge (plaça de la Vila 1, Montmeló) o a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Prestació econòmica

Formulari sol·licitud prestacions


Informació relacionada


Data de modificació: 25/07/2014 12:25:44