Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:26  |  13/11/2018

Data i hora oficial

El temps

Moció sobre el finançament de les administracions locals

9/11/2011

En la sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el dimarts 25 d'octubre, es va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups municipals PSC-PM, ICV-EUiA-E i PP sobre el finançament de les administracions locals.

La moció és la següent:

Moció sobre el finançament de les administracions locals

La situació econòmica i financera del món local de Catalunya és més que preocupant per al conjunt d'alcaldes i alcaldesses i del territori. A la manca de model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s'han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l'Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.

Una situació que s'agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment -els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, representen un 30% del pressupost anual- i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.

En els 43 municipis de la nostra comarca, on hi viu una població de gairebé 400.000 persones, també s'ha donat aquesta situació. Durant l'última dècada el conjunt de pobles i ciutats vallesans, igual que a la resta de Catalunya, han anat assumint més feina, més obligacions, davant d'unes necessitats concretes de la ciutadania que s'han anat incrementant. Els governs locals han passat a canalitzar un nombre creixent de demandes polítiques i socials, el que els ha obligat a oferir noves respostes, a partir d'abordar nous serveis, per tal de fer front als nous problemes de la societat i esdevenint actors principals de decisions que afectaran la qualitat de vida de la ciutadania. Tota aquesta situació s'ha anat conformant sense resoldre la qüestió del dèficit de finançament que han patit i segueixen patint els nostres ajuntaments.

A la situació precària de les finances municipals s'han sumat els últims mesos la reclamació per part de l'Estat de la devolució de les transferències de més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d'una previsió errònia feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara, l'Estat reclama als ajuntaments 3.731 milions d'euros, quan aquests diners ja s'han invertit i ho fa en la pitjor situació financera del municipalisme democràtic.

D'altra banda, el món local estem rebent constants notícies de retallades en els serveis públics per part de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que el govern de Catalunya farà per al manteniment de serveis com les escoles bressol públiques o les escoles municipals de música, transport escolar i d'altres. Decisions que, indubtablement, afectaran de ple les administracions locals, que han d'afrontar, com a administracions més properes, les situacions creades i que es creïn en un futur arran d'aquestes decisions. Cal tenir en compte, també, que algunes d'aquestes retallades encara no concretades en termes econòmics es fan amb caràcter retroactiu a principi d'any, la qual cosa comporta una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l'endeutament de la Generalitat als ajuntaments que, a hores d'ara, no poden repercutir aquests dèficits dels serveis afectats als usuaris atès que aquest ja s'ha efectuat. A tot plegat cal sumar l'important deute que la Generalitat manté a dia d'avui amb el món local.

Ens trobem, doncs, davant d'un context global en el qual els municipis no podem continuar complint amb les obligacions que se'ns plantegen i on correm el risc que les tensions pressupostàries que ja s'estan vivint en alguns ajuntaments s'estenguin de forma generalitzada.

És per això que s'acorda proposar a la Generalitat un Acord per l'estabilitat econòmica dels Ajuntaments catalans. Un acord que hauria de gestar-se urgentment i definir actuacions concretes i immediates, el qual hauria d'incorporar els punts que s'especifiquen en la part dispositiva d'aquesta proposta.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.

És per això que tots els grups municipals de l'Ajuntament de Montmeló proposen al Ple l'adopció dels següents ACORDS:


PRIMER.-
Fixar el calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb el món local, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.

SEGON.- Demanar a la Generalitat l'increment dels recursos que destina i transfereix al món local, i que aquests siguin incondicionals.

TERCER.- Garantir el manteniment de l'aportació econòmica del govern de la Generalitat derivat d'acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que totes les retallades pressupostàries s'integressin en un sol paquet per tal que els Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades que afecten els serveis municipals d'una en una, amb la dificultat de gestió que això comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien d'efectuar-se en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, no podem acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles bressol, les escoles de música, d'art i dansa, i els serveis de benestar social.

QUART.- Aquests ajustaments s'haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la previsió de control de la despesa en els consistoris.

CINQUÈ.- El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels grups parlamentaris, de la revisió d'aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil d'assumir avui per al món local i tal com s'estableix a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin nous esforços pressupostaris afegits pels ens locals.

SISÈ.- Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens locals per avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de finançament local previstes a l'Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una metodologia de treball acordada entre les dues administracions per a la redacció de la Llei de Finançament Local Catalana, la constitució del Consell de Governs Locals, i iniciar l'estudi i revisió de tota la normativa sectorial que impliqui competències impròpies i que actualment no van acompanyades del seu preceptiu finançament.