Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:49  |  16/10/2018

Data i hora oficial

El temps

Moció contra les retallades del Departament d'Educació

26/10/2011

En la sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament que va tenir lloc ahir dimarts 25, es va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups municipals PSC-PM, ICV-EUiA-E i PP en contra de les retallades del Departament d'Educació a les escoles de música i bressol.

La moció és la següent:


Moció contra les retallades del Departament d'Educació a les escoles de música i bressol, presentada pels grups municipals: PSC-PM, ICV-EUiA-E i PP.


El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una reducció de les aportacions que fa als Ajuntaments per al cofinançament de les escoles bressol i les escoles de música. La mesura preveu una disminució de 600 euros a 460 euros per alumne en el cas de l'escola de música i de 1.800 euros a 1.600 euros en el cas de les escoles bressol.

Aquesta mesura, aprovada durant el mes d'agost, serà aplicada amb caràcter retroactiu des del curs 2010/2011, obligant als Ajuntaments a assumir una despesa que el govern de la Generalitat tenia compromesa, provocant una important lesió a les finances municipals i un precedent d'inseguretat jurídica i institucional que no podem acceptar. En el cas de l'Ajuntament de Montmeló, que té al seu càrrec una escola bressol i una escola de música, es genera un deute de 62.180 euros envers el curs passat (31.780 de l'escola de música i 30.400 de l'escola bressol).

A això cal sumar la retallada prevista per al curs 2011/2012, fet que també suposarà que l'administració municipal haurà d'assumir més despeses de les previstes.

Atès que els pressupostos municipals es van confeccionar amb una partida de despeses en base a uns ingressos, dels quals una part important correspon al compromís mantingut durant els darrers anys per la Generalitat de Catalunya pel que fa a les subvencions a les escoles de música i al conveni signat pel que fa a les escoles bressol municipals.

Atès que l'educació (i la formació de O a 3 anys i la formació musical també és educació) és un dels elements amb més incidència alhora d'assolir la igualtat d'oportunitats, i que una bona educació és una condició necessària per a la formació de persones lliures però també per tenir societats cohesionades, amb menys risc de marginació i d'exclusió social, i atès també que l'educació és la principal eina per a construir el futur del nostre país i establir una bona base per la reconversió del nostre model econòmic i productiu que ens ha d'ajudar a superar amb més garanties les crisis com la que estem vivint.

Atès que en el nostre sistema de dret impera la irretroactivitat normativa i, per altra banda, és d'aplicació el compliment dels pactes "pacta sunt servanda"al qual s' ha atès de manera escrupolosa l'Escola de Música Municipal de Montmeló i l'Escola Bressol La Fireta respecte els pares, els/les alumnes i el professorat, és del tot imperatiu reclamar el compliment de l'altra part, en aquest cas, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la competència plenària en defensa dels interessos municipals d'acord amb el que disposa l'art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en matèria de defensa dels interessos municipals, en concordança amb l'article 52 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Donat el principi de lleialtat institucional, que ha de prevaldre en les relacions entre totes les administracions.

Atès el principi del caràcter no retroactiu que la normativa vigent estableix sobre les disposicions desfavorables.

Per tot l'exposat els grups municipals del PSC-PM; ICV-EUIA-E i PP proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. -Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d'infants per al passat curs 2010-11.

SEGON.-Denunciar l'incompliment del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta del Departament d'Educació Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes especifiques Signades fins al curs 2010-11.

TERCER.-Sol-licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d'ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels

serveis i els equipaments municipals.

QUART.-Instar a la Generalitat de Catalunya a establir converses amb l'Ajuntament de Montmeló per tal de pactar, dins del conveni de corresponsabilitat, les aportacions econòmiques que destina a donar suport a les polítiques municipals d'atenció a les persones.

CINQUÈ.-Adherir-se al manifest de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa (ACEM) a favor dels ensenyaments artístics en el que es demana que no s'apliqui, amb caràcter retroactiu, cap retallada en el finançament del curs 2010-11 i una planificació de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com pel finançament en els propers anys que garanteixi la continuïtat i qualitat de les Escoles Municipals de Música i Dansa.

SISÈ. Donar trasllat d'aquests acords al Departament d'Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana d'Escoles de Música, als centres d'educació infantil del municipi i a l'Escola Municipal de Música, així com a les respectives AMPA.