Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:49  |  21/04/2019

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 27 de març de 2018

  • Ple del 27 de març de 2018

3/4/2018

Ordre del día de la sessió ordinària del 27 de març de 2018.


1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 DE FEBRER DE 2018


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 

2.- REQUERIMENT PREVI AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER LES SUBVENCIONS A LA LLAR D'INFANTS LA FIRETA CORRESPONENTS ALS CURSOS 2015 A 2017-18


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

3.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I FARMHISPANIA, SA, RELATIU A LA FINCA RESULTANT NÚM. 2 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PA-16

4.- AUTORITZACIÓ PER OCUPAR AMB ÚS PRIVATIU I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL LA VORERA DAVANT DELS NÚM. 4-6 DEL CARRER DE BLAS INFANTE

5.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA CLAU 7A3 PER POSSIBILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NAU AMB REQUERIMENTS ESPECIALS.


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2018

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2018

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE 2017 PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

9.- APROVACIÓ EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS

10.- APROVACIÓ DEL PLA D'ESTALVI I RACIONALITZACIÓ DE LA DESPESA

11.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2017, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

 

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 

13.- MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 

14.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANVIADORS PER A NADONS ALS LAVABOS D'EDIFICIS PÚBLICS DE MONTMELÓ, EN ESPAIS NO DISCRIMINATORIS.

 

15.- MOCIONS

16.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

17.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple27032018.pdf (297,67 KB)Acta Ple 27 de març de 2018

Data de modificació: 11/02/2019 13:38:49