Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:17  |  19/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 28 d'abril de 2015

  • Ple 28 abril 2015

28/4/2015


Ordre del día de la sessió ordinària del 28 d'abril de 2015.


1.-    APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

  • SESSIÓ ORDINÀRIA: 24 DE FEBRER DE 2015
  • SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 26 DE MARÇ DE 2015URBANISME I HABITATGE

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER MODIFICAR L'ARTICLE 203

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER MODIFICAR L'ARTICLE 215

4.- APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PA-17 "PLA SOTA EL MOLÍ,PLA DEL VIVER I PLA DEL TREN"

5.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS GUALS PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

6.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ENTITAT CALAGRAN,S.A.U.ECONOMIA

7.- APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

8.- APROVAR MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS D'ESPORTS I JOVENTUT

9.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2014


JOVENTUT

10.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTMELÓ PEL PERÍODE 2015-2018


RECURSOS HUMANS

11.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL JOSEP PERE GÓMEZ NAVARRO


GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

12.- MOCIÓ EN CONTRA DELS RADICALISMES I ELS EXTREMISMES VIOLENTS.


GRUPS MUNICIPALS


13.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA
DE MONTMELÓ DE SUPORT A LA ILP CONTRA ELS DESNONAMENTS I POBRESA ENERGÈTICA.

14.- MOCIONS

15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

16.- PRECS I PREGUNTES


Document
ple-28042015.pdf (155,2 KB)Acta Ple 28 abril 2015

Data de modificació: 11/02/2019 14:01:11